ASPCS
 
Back to Volume
Paper: Development of a TES Microcalorimeter System for the Future X-ray Mission
Volume: 251, New Century of X-Ray Astronomy
Page: 548
Authors: Ishisaki, Yoshitaka; Yamasaki, Noriko; Ohashi, Takaya; Kagei, Tomohiro; Miyazaki, Toshiyuki; Mitsuda, Kazuhisa; Fujimoto, Ryuichi; Iyomoto, Naoko; Oshima, Tai; Yamazaki, Masahiro; Futamoto, Kazuo; Audley, Damian; Shoji, Shuichi; Kudo, Hiroyuki; Yokoyama, Yuichi
Abstract:
Back to Volume