ASPCS
 
Back to Volume
Paper: Fabrication and Assessment of Supermirror Hard X-ray Telescope Using Direct Replication Method
Volume: 251, New Century of X-Ray Astronomy
Page: 590
Authors: Takahashi, Seiji; Fukuda, Shin'ichi; Okajima, Takashi; Ogasaka, Yasushi; Kato, Seima; Satake, Hiroyuki; Tawara, Yuzuru; Yamashita, Koujun; Tsusaka, Yoshiyuki; Shibata, Ryo
Abstract:
Back to Volume