ASPCS
 

Alekseenko, V.V.

Volume Paper Title Page Number Authors
312 Search for High Energy Gamma-Ray Bursts 122 Petkov, V.B.; Alekseenko, V.V.; Chernyaev, A.B.; Smirnov, D.V.; Karpov, S.N.; Khaerdinov, N.S.; Poddubny, V.Ya.; Radchenkov, A.V.; Volchenko, V.I.; Yanin, A.F.; Zaichenko, A.N.