ASPCS
 

Alimardanova, F.

Volume Paper Title Page Number Authors
508 Spectroscopy and Photometry of MWC 137 355 Alimardanova, F.; Miroshnichenko, A. S.; Zharikov, S. V.; Rudy, R. J.; Manset, N.; Kusakin, A. V.; Kuratov, K. S.; Khokhlov, S.