ASPCS
 

Arkhipova, V. P.

Volume Paper Title Page Number Authors
209 Vorontsov-Velyaminov' nests: what are they? 126 Zasov, A. V.; Arkhipova, V. P.
230 Polygonal Arms and Hexagonal Rings in Disk Galaxies 147 Chernin, A. D.; Zasov, A. V.; Arkhipova, V. P.; Kravtsova, A. S.