ASPCS
 

Nepomnyashchy, V. Yu.

Volume Paper Title Page Number Authors
307 IZMIRAN Solar Spectromagnetograph 62 Kozhevatov, I. E.; Cheragin, N. P.; Kulikova, E. N.; Ioshpa, B. A.; Obridko, V. N.; Rudenchik, E. A.; Nepomnyashchy, V. Yu.