ASPCS
 

Nizhelskij, N. A.

Volume Paper Title Page Number Authors
510 Giant Radio Flare of Cygnus X-3 in September 2016 492 Trushkin, S. A.; Nizhelskij, N. A.; Tsybulev, P. G.; Zhekanis, G. V.