ASPCS
 

Nosov, I. V.

Volume Paper Title Page Number Authors
78 Photoionization Model Computation Database 61 Vilkovskij, E. Y.; Efimov, S. N.; Nosov, I. V.