ASPCS
 

Omodaka, Toshihiro

Volume Paper Title Page Number Authors
246 A Near Infrared Camera Refrigerated by Two Stirling Machines - an Alternative to Robotic Telescopes 219 José, K.; Ishitsuka, I.; Wada, Takehiko; Ieda, Fumihiko; Tokimasa, Noritaka; Kuroda, Takehiko; Morimoto, Masaki; Miyaji, Takeshi; Kuroda, Tajehiko; Morimoto, Masaki; Miyaji, Takeshi; Omodaka, Toshihiro; Ueno, Munetaka; Hasegawa, Wataru; Narusawa, Shin-ya; Waki, Yoshifumi