ASPCS
 

Ueno, Masaru

Volume Paper Title Page Number Authors
251 A Hybrid X-ray Camera for the Next Generation X-ray Satellite 596 Tsuru, Takeshi Go; Bamba, Aya; Imanishi, Kensuke; Kohno, Makoto; Koyama, Katsuji; Murakami, Hiroshi; Tsujimoto, Masahiro; Tanimori, Toru; Ueno, Masaru