ASPCS
 

Xia, Xiaoyang

Volume Paper Title Page Number Authors
113 The Spectra of Very Luminous IRAS Galaxies 443 Wu, Hong; Zou, Zhenlong; Xia, Xiaoyang; Deng, Zugan