ASPCS
 

Xia, Zhiguo

Volume Paper Title Page Number Authors
46 Spectral Characteristics of a Coronal Oscillation with a Period of the Order of 10MS 283 Xia, Zhiguo; Chen, Jingying; Zheng, Xiangmin; Ma, Yuan
289 Fine Structures Observed by the Chinese Solar Radio Broadband Fast Dynamic Spectrometers 401 Yan, Yihua; Fu, Qijun; Liu, Yuying; Chen, Zhijun; Wu, Hongao; Xu, Fuying; Qin, Zhihai; Wang, Min; Xia, Zhiguo