ASPCS
 

Yonetoku, Daisuke

Volume Paper Title Page Number Authors
251 Iron Structures and Plasma States in X-ray Afterglows 504 Yonetoku, Daisuke; Murakami, Toshio; Masai, Kuniaki; Yoshida, Atsumasa; Kawai, Nobuyuki; Namiki, Masaaki