ASPCS
 

Yoshioka, Kazuo

Volume Paper Title Page Number Authors
220 Multi-Channel Polarimetry of VV Cephei (1997-1999 Eclipses) 387 Sato, Hideo; Saijo, Keiichi; Yoshioka, Kazuo