ASPCS
 

You, Jun-Han

Volume Paper Title Page Number Authors
113 Is the Broad-Line Region Expanding? 222 Liang, Kan; He, Xiang-Tao; Wang, Zhong-Min; You, Jun-Han
113 The Contribution of ~erenkov Line Radiation to the Broad Lines in AGNs 224 Wu, Hao; Shi, Jian-Rong; You, Jun-Han
113 Cerenkov Line Radiation: an Important Line Mechanism in the Broad-Line Region 228 Shi, Jian-Rong; Wu, Hao; You, Jun-Han