ASPCS
 

Yu, Sung-Yeol

Volume Paper Title Page Number Authors
246 YSTAR : Yonsei Survey Telescopes for Astronomical Research 83 Byun, Yong-Ik; Han, Won-Yong; Kang, Yong-Woo; Chun, Moo-Young; Yu, Sung-Yeol; Park, Sun-Youp; Kim, Sang-Chul; Moon, Hong-Kyu; Shin, Jong-Seop; Lee, Kyu-Baek
246 Design of a Multi-CCD Controller 115 Kang, Yong-Woo; Byun, Yong-Ik; Yu, Sung-Yeol; Park, Sun-Youp; Park, Yeo-Jin