ASPCS
 

Yushchenko, A.V.

Volume Paper Title Page Number Authors
377 The Digitization Project of Odessa Plate Depository 300 Karetnikov, V.G.; Dorokhova, T.N.; Yushchenko, A.V.; Pikhun, A.I.; Koshkin, N.I.