ASPCS
 

Abuter, R.

Volume Paper Title Page Number Authors
314 Data Reduction Software for the VLT Integral Field Spectrometer SPIFFI 380 Schreiber, J.; Thatte, N.; Eisenhauer, F.; Tecza, M.; Abuter, R.; Horrobin, M.
528 General Relativistic Effects Around the Galactic Center Black Hole 239 Abuter, R.; Amorim, A.; Bauböck, M.; Berger, J. P.; Bonnet, H.; Brandner, W.; Clénet, Y.; Foresto, V. C. d.; de Zeeuw, P. T.; Dexter, J.; Duvert, G.; Eckart, A.; Eisenhauer, F.; Schreiber, N. M. F.; Garcia, P.; Gao, F.; Gendron, E.; Genzel, R.; Gerhard, O.; Gillessen, S.; Habibi, M.; Haubois, X.; Henning, T.; Hippler, S.; Horrobin, M.; Jiménez-Rosales, A.; Jocou, L.; Kervella, P.; Lacour, S.; Lapeyrére, V.; Bouquin, J. L.; Léna, P.; Ott, T.; Paumard, T.; Perraut, K.; Perrin, G.; Pfuhl, O.; Rabien, S.; Coira, G. R.; Rousset, G.; Scheithauer, S.; Sternberg, A.; Straub, O.; Straubmeier, C.; Sturm, E.; Tacconi, L. J.; Vincent, F.; Fellenberg, S. v.; Waisberg, I.; Widmann, F.; Wieprecht, E.; Wiezorrek, E.; Woillez, J.; Yazici, S.; GRAVITY collaboration