ASPCS
 

Antonyuk, K. A.

Volume Paper Title Page Number Authors
496 Spin Period Study of the Intermediate Polars MU Cam, V2306 Cyg and V1323 Her 252 Petrik, K.; Breus, V. V.; Andronov, I. L.; Csataryova, M.; Drga, J.; Hegedus, T.; Zola, S.; Chinarova, L. L.; Kim, Y. H.; Park, J.; Yoon, J.-N.; Dubovsky, P.; and, S. V. K.; Antonyuk, K. A.
510 Stability of the Active Longitude of the Giant PZ Mon 128 Pakhomov, Yu. V.; Antonyuk, K. A.; Bondar, N. I.; Pit, N. V.
510 Multicolor Photometry of 1SWASP J162117.36+441254.2 during the 2016 Outburst 315 Pit, N. V.; Pavlenko, E. P.; Antonyuk, K. A.; Belan, S. P.
510 Spectroscopic Transit of Exoplanet WASP-32 b 376 Grauzhanina, A. O.; Gadelshin, D. R.; Baklanova, D. N.; Plachinda, S. I.; Antonyuk, K. A.; Pit, N. V.; Valyavin, G. G.; Galazutdinov, G. A.; Valeev, A. F.; Burlakova, T. E.; Kholtygin, A. F.
510 Detection of Low-Amplitude Photometric Variability of Magnetic White Dwarfs 504 Valeev, A. F.; Antonyuk, K. A.; Pit, N. V.; Moskvitin, A. S.; Grauzhanina, A. O.; Gadelshin, D. R.; Kolesnikov, S. V.; Burlakova, T. E.; Galazutdinov, G. A.; Gutaev, A. G.; Zhuchkov, R. Ya.; Ikhsanova, A. I.; Joshi, A.; Pandey, J. C.; Zhuzhulina, E. A.; Valyavin, G. G.