ASPCS
 

Audley, Damian

Volume Paper Title Page Number Authors
251 Development of a TES Microcalorimeter System for the Future X-ray Mission 548 Ishisaki, Yoshitaka; Yamasaki, Noriko; Ohashi, Takaya; Kagei, Tomohiro; Miyazaki, Toshiyuki; Mitsuda, Kazuhisa; Fujimoto, Ryuichi; Iyomoto, Naoko; Oshima, Tai; Yamazaki, Masahiro; Futamoto, Kazuo; Audley, Damian; Shoji, Shuichi; Kudo, Hiroyuki; Yokoyama, Yuichi