ASPCS
 

Khaikin, V. B.

Volume Paper Title Page Number Authors
59 RATAN-600 as a MM-Array 392 Parijskij, Yu. N.; Pinchuk, G. A.; Verkhodanov, O. V.; Khaikin, V. B.; Zverev, Yu. K.; Zhekanis, G. V.