ASPCS
 

Klotz, D.

Volume Paper Title Page Number Authors
445 Modeling of Dust Spectra of 47 Tucanae with the Help of a Genetic Algorithm 313 Baier, A.; Klotz, D.; Lebzelter, T.; Kerschbaum, F.; Wenzel, B.
445 The Mass-Loss History of UX Dra and Other AGB Stars as Probed by Herschel 353 Mecina, M.; Kerschbaum, F.; Ladjal, D.; Ottensamer, R.; Luntzer, A.; Mayer, A.; Groenewegen, M.; Blommaert, J.; Baumann, B.; Decin, L.; Klotz, D.; Vandenbussche, B.; Waelkens, C.; Posch, T.
445 Detection of the 69 μm Band of Crystalline Forsterite in the Herschel MESS program 621 de Vries, B. L.; Klotz, D.; Lombaert, R.; Baier, A.; Blommaert, J. A. D. L.; Decin, L.; Kerschbaum, F.; Nowotny, W.; Posch, T.; Van Winckel, H.; Groenewegen, M. A. T.; Ueta, T.; Van de Steene, G.; Vandenbussche, B.; Royer, P.; Waelkens, C.
497 VLTI/MIDI Large Program: AGB Stars at Different Spatial Scales 97 Paladini, C.; Klotz, D.; Wittkowski, M.; Hron, J.; Richichi, A.; Lagadec, E.; Verhoelst, T.; Rau, G.; Sacuto, S.; Jorissen, A.; Groenewegen, M. A. T.; Olofsson, H.; Kerschbaum, F.