ASPCS
 

Neizvestny, S. I.

Volume Paper Title Page Number Authors
101 Superfast Photometry with MANIA Complex 428 Shvartsman, V. F.; Bernstein, I. N.; Beskin, G. M.; Komarova, V. N.; Neizvestny, S. I.; Plokhotnichenko, V. L.; Popova, M. Yu.; Zhuravkov, A. V.