ASPCS
 

Yamashita, Koujun

Volume Paper Title Page Number Authors
251 Supermirror Design for the XEUS X-ray Telescope 582 Okajima, Takashi; Ogasaka, Yasushi; Tamura, Keisuke; Haga, Kazutoshi; Tawara, Yuzuru; Yamashita, Koujun; Kunieda, Hideyo
251 Fabrication and Assessment of Supermirror Hard X-ray Telescope Using Direct Replication Method 590 Takahashi, Seiji; Fukuda, Shin'ichi; Okajima, Takashi; Ogasaka, Yasushi; Kato, Seima; Satake, Hiroyuki; Tawara, Yuzuru; Yamashita, Koujun; Tsusaka, Yoshiyuki; Shibata, Ryo