ASPCS
 

Yang, Yu-Lang

Volume Paper Title Page Number Authors
28 The 0.4--Meter South Pole Optical Telescope Project 129 Chen, Kwan-Yu; Wood, Frank Brandshaw; Jiang, Shu-Yang; Zhang, Ji-Tong; Mao, Tong-Sheng; Chen, Pei-Sheng; Yang, Yu-Lang; Martins, Donald H.; Yang, Zheng-Hua