ASPCS
 

Yoshida, Michitoshi

Volume Paper Title Page Number Authors
162 The Correlation between SI III[ λ1892/CIII] λ1909 and FeII λ 4500/Hβ in Low Redshift QSOs 385 Aoki, Kentaro; Yoshida, Michitoshi
172 DASH -- Distributed Analysis System Hierarchy 357 Yagi, Masafumi; Mizumoto, Yoshihiko; Nishihara, Eiji; Yoshida, Michitoshi; Asai, Ryo; Chikada, Yoshihiro; Kosugi, George; Takata, Tadafumi; Ogasawara, Ryusuke; Ishihara, Yasuhide; Yanaka, Hiroshi; Morita, Yasuhiro; Nakamoto, Hiroyuki