ASPCS
 

Valyavin, G. G.

Volume Paper Title Page Number Authors
469 Low Magnetic Fields in White Dwarfs and their Direct Progenitors? 411 Jordan, S.; Bagnulo, S.; Landstreet, J.; Fossati, L.; Valyavin, G. G.; Monin, D.; Wade, G. A.; Werner, K.; O'Toole, S. J.
494 Massive Stars: Line Profile Variations and Magnetic Fields 221 Kholtygin, A. F.; Hubrig, S.; Valyavin, G. G.; Fabrika, S. N.; Chuntonov, G. A.; Dushin, V. V.; Milanova, Yu. V.
494 High-Resolution Fiber-Fed Echelle Spectrograph for the SAO 6-m Telescope 305 Valyavin, G. G.; Bychkov, V. D.; Yushkin, M. V.; Galazutdinov, G. A.; Drabek, S. V.; Shergin, V. S.; Sarkisyan, A. N.; Semenko, E. A.; Perkov, A. V.; Sazonenko, D. A.; Kukushkin, D. E.; Bakholdin, A. V.; Burlakova, T. E.; Kravchenko, V. M.; Kudryavtsev, D. O.; Pritychenko, A. M.; Kryukov, P. G.; Semjonov, S. L.; Musaev, F. A.; Fabrika, S. N.
510 Statistics of Magnetic Field Measurements in OB Stars 261 Kholtygin, A. F.; Fabrika, S.; Hubrig, S.; Chuntonov, G. A.; Medvedev, A. S.; Milanova, Yu. V.; Schöller, M.; Valyavin, G. G.; Tsiopa, O. A.; Boronina, S. V.; BOB collaboration
510 Spectroscopic Transit of Exoplanet WASP-32 b 376 Grauzhanina, A. O.; Gadelshin, D. R.; Baklanova, D. N.; Plachinda, S. I.; Antonyuk, K. A.; Pit, N. V.; Valyavin, G. G.; Galazutdinov, G. A.; Valeev, A. F.; Burlakova, T. E.; Kholtygin, A. F.
510 Detection of Low-Amplitude Photometric Variability of Magnetic White Dwarfs 504 Valeev, A. F.; Antonyuk, K. A.; Pit, N. V.; Moskvitin, A. S.; Grauzhanina, A. O.; Gadelshin, D. R.; Kolesnikov, S. V.; Burlakova, T. E.; Galazutdinov, G. A.; Gutaev, A. G.; Zhuchkov, R. Ya.; Ikhsanova, A. I.; Joshi, A.; Pandey, J. C.; Zhuzhulina, E. A.; Valyavin, G. G.
510 Analysis and Estimation of Instrumental Polarization of the Polarimetric Unit in the High Spectral Resolution Spectrograph with a Fiber Input for the SAO RAS 6-m Telescope 542 Kukushkin, D. E.; Sazonenko, D. A.; Bakholdin, A. V.; Valyavin, G. G.
510 Illumination Optics in High-Resolution Fiber-Fed Echelle-Spectrograph for the BTA 547 Sazonenko, D. A.; Kukushkin, D. E.; Bakholdin, A. V.; Valyavin, G. G.
510 Prototyping of a Moderate-Resolution Holographic Spectrograph 551 Muslimov, E. R.; Pavlycheva, N. K.; Valyavin, G. G.; Fabrika, S. N.
518 The Spectroscopic Variability of the Herbig Be Star HD 259431 138 Pogodin, M. A.; Pavlovskiy, S. ..; Drake, N. A.; Beskrovnaya, N. G.; Kozlova, O. V.; Alekseev, I. Y.; Fernandes, M. B.; Pereira, C. B.; Valyavin, G. G.; Miroshnichenko, A. S.; Gorda, S. Y.
518 The Transmission Spectrum of the Planet WASP-32 b 225 Valeev, A. F.; Grauzhanina, A. O.; Valyavin, G. G.; Galazutdinov, G. A.
518 Unusual Spectroscopic Behavior of the Herbig Ae/Be Star HD 37806 144 Pavlovskiy, S. E.; Pogodin, M. A.; Beskrovnaya, N. G.; Kozlova, O. V.; Alekseev, I. Y.; Valyavin, G. G.; Miroshnichenko, A. S.; Gorda, S. Y.
518 The High-Resolution Fiber-Fed Echelle Spectrograph for the SAO RAS 6-m Telescope: First Spectra 242 Valyavin, G. G.; Musaev, F. A.; Perkov, A. V.; Bychkov, V. D.; Yushkin, M. V.; Galazutdinov, G. A.; Drabek, V. S.; Shergin, V. S.; Sazonenko, D. A.; Kukushkin, D. E.; Bakholdin,A. V.; Bertaux, J. -L.; Tavrov, A. V.; Korablev, O. I.; Starkov, A. A.; Arkhipova, L. N.; Larionov, S.; Semenko, E. A.; Burlakova, T. E.; Kravchenko, V. M.; Kudryavtsev, D. O.; Pritychenko, A. M.; Kryukov, P. G.; Semjonov, S. L.; Valeev, A. F.; Romanyuk, I. I.; Fabrika, S. N.