ASPCS
 

Verkhodanov, O. V.

Volume Paper Title Page Number Authors
59 RATAN-600 as a MM-Array 392 Parijskij, Yu. N.; Pinchuk, G. A.; Verkhodanov, O. V.; Khaikin, V. B.; Zverev, Yu. K.; Zhekanis, G. V.
125 Multiwave Continuum Data Reduction at RATAN-600 46 Verkhodanov, O. V.
125 Non-parametric Algorithms in Data Reduction at RATAN-600 182 Shergin, V. S.; Verkhodanov, O. V.; Chernenkov, V. N.; Erukhimov, B. L.; Gorokhov, V. L.
125 The CATS Database to Operate with Astrophysical Catalogs 322 Verkhodanov, O. V.; Trushkin, S. A.; Andernach, H.; Chernenkov, V. N.
284 Photometrical Study of Radio Galaxies in RATAN-600 "Cold" survey 310 Verkhodanov, O. V.; Parijskij, Yurij N.; Soboleva, Natalia S.; Kopylov, Alexander I.; Temirova, Adelina V.; Zhelenkova, Olga P.; Goss, W. M.