ASPCS
 

Karitskaya, E. A.

Volume Paper Title Page Number Authors
108 On the Dependence of the Polarization Intensity of Radiation from a Unit Stellar Surface Element 109 Karitskaya, E. A.; Bochkarev, N. G.; Loskutov, V. M.; Sakhibullin, N. A.
261 The orbital periodicity in the different outburst stages of Nova Cassiopeiae 1995 (V723 Cas) 625 Goranskij, V. P.; Katysheva, N. A.; Kusakin, A. V.; Metlova, N. V.; Shugarov, S. Yu.; Karitskaya, E. A.; Barsukova, E. A.; Fabrika, S. N.
445 Confirmation of Element Abundance Inhomogeneity in Interstellar Matter from a Study of the O-type Supergiants HDE 226868 (Cyg X-1) and α Cam 335 Karitskaya, E. A.; Bochkarev, N. G.; Shimansky, V. V.; Galazutdinov, G. A.
494 Expected Optical Magnetic-Field Manifestations in the Supergiant of the X-ray Binary Cyg X-1 76 Karitskaya, E. A.; Bochkarev, N. G.
510 Cyg X-1=V1357 Cyg: Long-Term Variability Continues 408 Karitskaya, E. A.; Bochkarev, N. G.; Goranskij, V. P.; Metlova, N. V.; Klochkova, V. G.; Yushkin, M. V.